Trang chủ » Đời sống » Xã hội
07/07/2022 17:30

Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2022 – Tất cả mã đề

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022 có đáp án chi tiết tất cả mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124.

 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Toán – Tất cả mã đề

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 – MÔN TOÁN

Liên tục cập nhật – Các em nhấn F5 liên tục để xem đáp án nhanh nhất

Các mã đang giải: 101,102, 103,105, 106, 107,108,109, 111, 113,114,116, 118,119, 120,122,124

Mã đề: 101

1.A2.B3.D4.C5.B6.C7.C8.C9.B10.A
11.C12.D13.D14.C15.B16.C17.B18.C19.D20.B
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.A32.B33.B34.D35.C36.D37.D38.D39.B40.B
41.42.D43.B44.D45.46.D47.48.D49.50.

Mã đề: 102

1.D2.B3.B4.A5.D6.D7.D8.A9.B10.D
11.C12.C13.B14.B15.B16.A17.C18.A19.B20.B
21.D22.B23.C24.C25.C26.B27.C28.A29.C30.B
31.A32.D33.C34.C35.D36.D37.A38.D39.40.
41.42.43.44.C45.46.47.48.49.50.

Mã đề: 103

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.D32.A33.D34.A35.A36.C37.B38.A39.40.
41.42.43.44.A45.46.47.48.49.50.

 

Mã đề: 104

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.D32.D33.D34.A35.D36.A37.C38.C39.40.
41.42.43.44.45.A46.47.48.49.50.

Mã đề: 105 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.C22.D23.C24.D25.C26.C27.C28.B29.C30.D
31.B32.D33.A34.B35.A36.D37.A38.A39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề: 106

1.B2.B3.D4.B5.D6.A7.C8.B9.D10.D
11.A12.D13.C14.D15.D16.A17.B18.A19.C20.B
21.D22.C23.A24.B25.D26.A27.C28.C29.C30.D
31.A32.B33.C34.B35.A36.C37.B38.B39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề: 107 

1.D2.D3.D4.B5.B6.D7.A8.D9.D10.A
11.C12.A13.A14.C15.C16.A17.A18.D19.C20.C
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.B32.A33.A34.B35.A36.B37.D38.B39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

 

Mã đề: 108 

1.A2.D3.B4.A5.C6.D7.A8.D9.A10.B
11.A12.C13.B14.B15.C16.A17.D18.A19.B20.C
21.C22.B23.C24.B25.B26.B27.D28.B29.D30.C
31.B32.D33.B34.B35.C36.D37.A38.A39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề: 109 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.A32.C33.A34.A35.A36.A37.C38.C39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề: 110 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.B33.B34.A35.B36.C37.A38.A39.40.
41.42.43.44.45.46.A47.48.49.50.

Mã đề: 111

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.B22.D23.C24.A25.A26.C27.28.D29.A30.B
31.D32.D33.A34.C35.B36.A37.D38.A39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

 

Mã đề: 112 

1.D2.A3.A4.C5.D6.B7.A8.B9.D10.A
11.B12.D13.D14.A15.B16.C17.B18.B19.B20.C
21.C22.A23.B24.D25.A26.C27.C28.C29.D30.A
31.C32.C33.D34.A35.C36.C37.C38.A39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề: 113

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.D22.D23.B24.C25.A26.B27.D28.B29.C30.B
31.D32.C33.34.B35.A36.A37.D38.B39.C40.D
41.42.43.C44.45.46.C47.48.49.50.

Mã đề: 114 

1.A2.D3.D4.C5.D6.B7.C8.A9.C10.B
11.C12.C13.D14.D15.C16.C17.C18.B19.B20.B
21.A22.B23.A24.B25.D26.A27.A28.D29.D30.B
31.A32.D33.C34.B35.A36.C37.D38.D39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề: 115

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.D32.C33.A34.D35.B36.A37.B38.C39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

 

Mã đề: 116

1.A2.D3.B4.C5.D6.C7.C8.B9.A10.B
11.D12.D13.D14.C15.C16.A17.D18.B19.A20.B
21.A22.A23.A24.D25.D26.C27.A28.C29.A30.C
31.C32.D33.D34.D35.A36.D37.A38.D39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.C50.

Mã đề: 117

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề: 118

1.D2.A3.C4.B5.B6.A7.C8.D9.D10.A
11.B12.B13.D14.A15.C16.D17.C18.D19.B20.B
21.D22.C23.24.25.26.27.28.29.30.
31.B32.C33.C34.C35.B36.C37.B38.B39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề: 119

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.A14.D15.16.17.18.19.20.
21.B22.C23.D24.D25.D26.C27.A28.A29.B30.D
31.D32.A33.B34.B35.D36.B37.A38.B39.40.B
41.42.A43.B44.45.D46.B47.48.49.B50.A

 

Mã đề: 120

1.B2.A3.B4.A5.B6.D7.A8.B9.A10.C
11.C12.B13.B14.D15.D16.D17.B18.C19.B20.D
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.A32.A33.D34.B35.B36.A37.B38.C39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề: 121

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

Mã đề: 122

1.D2.A3.D4.D5.B6.D7.A8.A9.A10.D
11.C12.A13.C14.A15.A16.A17.B18.B19.B20.C
21.B22.C23.B24.C25.A26.C27.A28.A29.B30.B
31.B32.C33.A34.B35.A36.C37.B38.B39.C40.C
41.B42.C43.A44.B45.C46.C47.A48.B49.C50.C

Mã đề: 123

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.

 

Mã đề: 124

1.A2.C3.B4.A5.B6.A7.D8.D9.B10.D
11.D12.B13.A14.C15.B16.B17.D18.D19.A20.C
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.A32.C33.A34.C35.D36.A37.D38.C39.D40.B
41.C42.43.44.45.D46.47.48.B49.50.
Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM